Πρόσκληση μετάταξης στη ΓΓΠΣ

gsis_gr

Όπως είχα γράψει σε προηγούμενη αναρτησούλα σχετικά με τις προσκλήσεις opengov, πριν λίγο καιρό έκανα αίτηση για μετάταξη στη ΓΓΠΣ μετά από ανοιχτή πρόσκληση που δημοσιεύτηκε (και) στην πύλη του opengov.

Στο σχετικό κείμενο της πρόσκλησης περιγραφόταν η διαδικασία:

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών απευθύνει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής από άλλο φορέα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα γενικά προσόντα βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή είναι τα εξής.

 • Η κατοχή τίτλου πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και η ποιότητα και το επίπεδο των σπουδών.
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου (δεν είναι απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί).
 • Η αποδεδειγμένη ικανότητα εύρεσης και υλοποίησης λύσεων.
 • Η συνάφεια των σπουδών και της εργασιακής εμπειρίας με το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας καθώς και οι γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών.
 • Η εργασιακή εμπειρία και αριστεία.
 • Η διεθνής εμπειρία.
 • Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου.
 • Συστάσεις

Τα ειδικά προσόντα της επιλογής απαριθμούνται στη συνέχεια αυτής της πρόσκλησης.

Η επιλογή θα γίνει σε δύο στάδια. Στο στάδιο της προεπιλογής θα επιλεγούν καταρχήν μέσω αξιολόγησης των αιτήσεων το πολύ 160 υποψήφιοι. Αυτοί στη συνέχεια θα κληθούν σε συνέντευξη στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η συνέντευξη κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τουλάχιστον τρία στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαδικασία. Κατά τη συνέντευξη θα αξιολογηθούν τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ο κάθε υποψήφιος με απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα στοιχεία της προεπιλογής και της συνέντευξης σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί υπό την
προεδρία του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων με συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή, των διευθυντών, των προϊσταμένων τμημάτων και των συντονιστών των έργων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η πρόσκληση και η μετάταξη γίνονται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011 (Α
226/27.10.2011), η οποία προβλέπει τα εξής:

«Για την έγκαιρη ανάπτυξη και απρόσκοπτη υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων και δράσεων κατ’ εφαρμογή των νόμων 3842/2010, 3845/2010, 3943/2011 και 3986/2011 επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η μετάταξη υπαλλήλων από άλλο φορέα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση ή σε θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης. Ο ανώτατος αριθμός των μετατασσόμενων υπαλλήλων ανέρχεται σε σαράντα (40). Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ πληροφορικής ή ΤΕ πληροφορικής. Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και στην οποία προσδιορίζονται τα ειδικότερα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν την μετάταξη.»

Η προεπιλογή της πρώτης φάσης βασίστηκε στη συμπλήρωση online αιτήσεων  (κατά δήλωση, χωρίς

gsis_app_form

δικαιολογητικά) από τους ενδιαφερόμενους, που αντλούσαν πληροφορίες σχετικά με κατηγορία θέσης (π.χ. Διαχείριση βάσεων δεδομένων, Διαχείριση συστημάτων, Διαχείριση δικτύων, Διαχείριση εφαρμογών κλπ), προσωπικά στοιχεία (επικοινωνίας κ.α.), σπουδές, εμπειρία, γλώσσες και συστάσεις ενώ ιδιαίτερη έμφαση είχε δοθεί στα ειδικά προσόντα, όπου ζητούνταν επίπεδο γνώσης (Γνωρίζω μέτρια,  Γνωρίζω καλά, Γνωρίζω άριστα) σε διάφορα πεδία:

 • Μεθοδολογίες ανάπτυξης (Agile, RUP, Scrum, TDD, V-model, XP)
 • Διαχείριση δικτύων και συστημάτων (Active directory, Apache web server, Antivirus gateway, BSD Unix, CTI, Firewall (enterprise/group), Intrusion detection/prevention, IPV6, IPSec, Joomla, Linux, Nagios, Mac OS X, MediaWiki, OpenCMS, Sendmail, SNMP, SQL, Solaris, VoIP, VPN, Web accelerator, Windows Server, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων PostgreSQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων SQL Server, Διαχείριση δικτυακού εξοπλισμού Cisco, Διαχείριση δικτυακού εξοπλισμού άλλων κατασκευαστών)
 • Γλώσσες προγραμματισμού (ASP.NET, C, C++, C#, COBOL, Delphi, Java, Javascript, Perl, PHP, PL/SQL, Python, Ruby, Scala, Shell scripting, VB.NET)
 • Εργαλεία διαχείρισης/ανάπτυξης λογισμικού (Bugzilla, CVS, Git, JIRA, Mercurial, RedMine, Subversion, Trac, AJAX, Apache Struts, EJB, ESB, Hibernate, J2EE, JMS, Oracle Developer Forms, Oracle Developer Reports, Ruby on Rails, Spring, Web services, UML
 • Έλεγχοι λογισμικού και διασφάλιση ποιότητας (Unit testing, Regression testing, Acceptance & UX testing, Load and Stress, Mock objects)
 • Διαχείριση δεδομένων (CCXML, SQL, XML, XSD, XSLT, XPATH, VoiceXML
 • Διαχείριση έργων και πόρων (PMP, CMMI, Function point analysis)
 • Πιστοποιήσεις και διακρίσεις (A+, ACSP, ACTC, CCNA, CCNP, CCIE, CEH, CISA/CISM, CISSP, IEEE CSDA, ISACA, ITIL, Linux+, MCITP, MCPD, MCSA, MCSD, MCSE, MCTS, MVP,Network+, OCPJP, RHCE, RHCSA, RHCT, Security+)
 • Μέλος διεθνών επαγγελματικών οργανώσεων (ACM, IEEE Computer Society, SAGE, USENIX Association
 • Συνεισφορά σε έργα και κοινότητες λογισμικού (Github Followers, Github, JBOSS Community Points, JBOSS Community, Stack Overflow Reputation, Stack Overflow, Server Fault Reputation, Server Fault, Stack Exchange Programmers Reputation, Stack Exchange Programmers)

Τόσο το στήσιμο της φόρμας όσο και η ευρύτητα των πεδίων και της κάλυψής τους έδιναν αίσθηση σοβαρής προσπάθειας ανάδειξης των αναγκών που υπάρχουν, εξειδικεύοντας την κατηγορία θέσης, που συνήθως συναντά κανείς σε προσκλήσεις στελέχωσης.

Στην πορεία (15/12/2011), εξειδικεύτηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων:

Ανακοίνωση σχετικά με τη Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων Μετάταξης στη Γ.Γ.Π.Σ. Τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης για τις αιτήσεις μετάταξης στη Γ.Γ.Π.Σ. είναι τα ακόλουθα:

 • Προεπιλογή
  • Κατάρτιση σειράς αξιολόγησης των υποψηφίων βάσει αλγορίθμου, ο οποίος θα συνυπολογίζει τα ακαδημαϊκά προσόντα, την τεχνική εμπειρία και τις δεξιότητες των υποψηφίων.
  • Εξέταση των ανωνυμοποιημένων αιτήσεων (κατόπιν αφαίρεσης των προσωπικών στοιχείων) από διμελείς ομάδες με σκοπό την επαλήθευση των χρόνων εργασιακής εμπειρίας και της συνάφειας των σπουδών.
  • Επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων για τις ειδικότητες αναλυτών-προγραμματιστών (τουλάχιστον 32 θέσεις) και λοιπών ειδικοτήτων, και κλήση τους σε συνέντευξη.
 • Συνέντευξη
  • Ορισμός τριμελών ομάδων αξιολόγησης της Γ.Γ.Π.Σ. με κλήρωση και προγραμματισμός συνεντεύξεων, με σκοπό την επαλήθευση των δηλωθέντων τεχνικών προσόντων και εμπειρίας για τις επιλεγείσες θέσεις.
  • Η ομάδα αξιολόγησης μπορεί να αναθεωρήσει τη βαθμολογία που δόθηκε στο στάδιο της προεπιλογής σε περίπτωση που δεν επαληθεύεται. Την εκτίμηση και βαθμολόγηση των υποψηφίων στις εξής κατηγορίες: εμπειρία σε κέντρα αριστείας (πολυεθνικές, κορυφαία ΑΕΙ, μεγάλες εταιρίες στο εξωτερικό), αποδοτικότητα, ικανότητα συνεργασίας, συμπεριφορά.
 • Τελική Επιλογή
  • Η τελική κατάταξη προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας προεπιλογής όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την επαλήθευση, και της συνέντευξης. Ο βαθμός της συνέντευξης βαρύνει στην τελική κατάταξη κατά 21%.
  • Βάσει της τελικής κατάταξης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων (και επιλαχόντων) οι οποίοι μετατάσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Σ. Ο πίνακας κοινοποιείται σε όλους τους υποψήφιους.

Μετά την προεπιλογή, ακολούθησε τηλεφωνική ειδοποίηση για συνέντευξη που έγινε στις εγκαταστάσεις της ΓΓΠΣ σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα (για μένα ήταν λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα 2011). Η καθυστέρηση στην αναμονή (στη γραμματεία του ΓΓ) δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη ενώ στο χώρο της συνέντευξης εισέρχονταν κάθε φορά μόνος του ο ενδιαφερόμενος και τον περίμεναν τα μέλη της επιτροπής. Οι συνεντεύξεις γινόνταν παράλληλα από πολλές επιτροπές.

 

app_approval

Ειδοποίηση για προσκόμιση δικαιολογητικών

Μέχρι το σημείο της ενημέρωσης σχετικά με την προεπιλογή (η οποία, μάλιστα, εστάλη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Δ/νση Διοικητικού Δ1), η διαδικασία κυλούσε αρκετά ομαλά (και δεν αναφέρομαι στην επιτυχή έκβαση συνέντευξης), αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι δεν κοινοποιήθηκε σε όλους ο πίνακας επιτυχόντων.

Από εκεί και πέρα άρχισαν τα «δύσκολα». Αναφέρομαι στη διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών (τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων αποδοχών κλπ) από την αρμόδια διεύθυνση προσωπικού και αποστολή τους από τον ενδιαφερόμενο στη Δ/νση Διοικητικού (δεν υπήρχε, δηλαδή, η έννοια της αυτεπάγγελτης αναζήτησής τους) και, βέβαια, στην αναφορά σε χρονικό όριο μετά τη γνωστοποίηση κάτι που προϊδέαζε για μεγάλες αποκλίσεις στο χρόνο παράδοσης και άρα στην καθυστέρηση όλης της διαδικασίας.  Κι όλα αυτά ενώ είχαν προηγηθεί χρονικά οι απογραφές των ΔΥ και ενώ τα στοιχεία μισθοδοσίας είχαν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Χαρακτηριστικά, στη δική μου περίπτωση, χρειάστηκε:

 • να υποβάλω ο ίδιος αίτηση για τα δικαιολογητικά στη Δ/νση ΔΕ Λασιθίου μιας και το παραπάνω έγγραφο άργησε πολύ να φτάσει εκεί (αν έφτασε ποτέ)
 • να περιμένω την απάντηση μέσω ταχυδρομείου (δεν υπήρχε συνεργασία με ΚΕΠ) και
 • να υποβάλω τα δικαιολογητικά για δεύτερη φορά  (ευτυχώς είχα φροντίσει για πολλαπλά επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από το ΚΕΠ) ο ίδιος στο κτίριο της Καραγεώργη Σερβίας, αφού χάθηκε (!) η πρώτη – συστημένη, παρακαλώ –  επιστολή μου.Εννοείται ότι θα αργήσω να ξεχάσω την αίσθηση «χαρτοβασιλείου» που αποκόμιζε κανείς μπαίνοντας στο συγκεκριμένο κτίριο της Καραγεώργη Σερβίας (σε αντίθεση/αντίφαση με την αντίστοιχη αίσθηση  στο κτίριο της ΓΓΠΣ). Αρκεί να αναφέρω ότι η πρωτοκόλληση εισερχομένου έγινε χειρόγραφα σε Βιβλίο Πρωτοκόλλου…

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών έπαψε να υπάρχει επίσημη ενημέρωση (λόγω φόρτου εργασίας;) για την εξέλιξη της διαδικασίας για αρκετό καιρό. Λειτουργούσε μόνο η αλληλο-ενημέρωση (με τα όποια ρίσκα) σε διάφορα fora, όπως το http://www.metataxeis.gr.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και προϋποθέσεων ήταν να «προκριθούν» στο τελικό στάδιο της διαδικασίας 19 άτομα και στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής να «κοπούν» δέκα (10) άτομα (ανάμεσά τους κι εγώ), λόγω της ιδιότητας του εκπαιδευτικού, όπως ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά (αποκλειστικά!) από τη Δ/νση Διοικητικού Δ1 μόνο μετά την τελική συνεδρίαση.

Η μόνη επίσημη ενημέρωση ήρθε με την ακόλουθη δημοσίευση:

Δημοσίευση: 14 Ιουνίου, 2012
Σε συνέχεια της Πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνονται τα ονόματα των μεταταγέντων υπαλλήλων.

(Ακολουθούν 9 ονόματα χωρίς αναφορά σε σχετική απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η συνέχεια, όπως παρατηρείται και σε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις υπηρεσιακών μεταβολών, εμπλέκει και τη δικαστική οδό λόγω των «φίλτρων» που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση:

 • >πενταετία παρά την επίκληση ανάγκης παρέκκλισης διατάξεων ( η πιθανότητα να απασχολείται κάποιος στα ζητούμενα αντικείμενα εντός Δημοσίου φθίνει με το χρόνο 😉 )
 • ιδιότητας εκπαιδευτικού (δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση των λόγων που το Υπ.Παιδείας δεν επέτρεψε την αποδέσμευση των εκπαιδευτικών, την ίδια ώρα που έχει διαμορφωθεί κλίμα περίσσειας προσφοράς)

Η όλη εμπειρία δείχνει ότι (εξαιρετικές) ..ψηφιακές πινελιές (όπως η γνωστοποίηση της πρόσκλησης, η ηλεκτρονική αίτηση κλπ) δύσκολα αρκούν για να ανατρέψουν τη ..γεύση της έγχαρτης γραφειοκρατίας. Ας ελπίσουμε ότι, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (τόσο για μόνιμες όσο και για έκτακτες (βλ. π.χ. ωρομίσθιες) ανάγκες του δημοσίου)) και των κατάλληλων αλλαγών στο νομικό πλαίσιο να επιτευχθεί η ζητούμενη δι@υγεια, eυελιξία*, χρονική σύντμηση αλλά και μείωση του συνολικού κόστους της διαδικασίας.

(*Εννοείται της διαδικασίας και όχι των εργασιακών σχέσεων…)

 

UPDATE Νοέ 2013: Με την πρόσφατη νέα πρόσκληση μετατάξεων της ΓΓΠΣ (ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ή καλύτερα την ορθή επανάληψή της με ΑΔΑ: ΒΛΛΙΗ-3ΙΦ) παρατηρείται επιστροφή στην αμιγώς ..έγχαρτη μορφή της διαδικασίας: Η γνωστοποίηση γίνεται με ευθύνη των φορέων (χωρίς να υπάρχει κάποια αναφορά στο νέο πλαίσιο ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και επιβεβαίωσης λήψης), ο ενδιαφερόμενος καλείται να ενημερώσει (με διαφορετική αίτηση ή κοινοποίηση; ) τη Διεύθυνση Διοικητικού όπου «ανήκει» (για μια ακόμη φορά δεν αναφέρεται τι γίνεται σε περίπτωση αποσπάσεων), υποβάλει έντυπη αίτηση (το σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην πρόσκληση), καμιά άλλη σχετική ενημέρωση για την όποια εξέλιξη στον ιστότοπο της ΓΓΠΣ κλπ κλπ . Πιστεύω θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον μια σύγκριση των μορφών της διαδικασίας στις παραμέτρους που αναφέρουμε παραπάνω, όταν με το καλό ολοκληρωθεί.

Advertisements

5 thoughts on “Πρόσκληση μετάταξης στη ΓΓΠΣ

 1. Καλημέρα Πέτρο,
  και εγώ κάποια στιγμή (το 2009) είχα πάρει μετάταξη στην Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας και ενώ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα τελικά το Υπουργείο Παιδείας δεν μας αποδέσμευσε (όπως αν κατάλαβα καλά έγινε και στην δική σου περίπτωση). Μάλλον είναι πάγια πρακτική να μην μετατάσσονται εκπαιδευτικοί σε διοικητικές θέσεις (τουλάχιστον εκτός Υπουργείου Παιδείας)

 2. Γεια σου Αλέξανδρε. Σ’ ευχαριστώ για το σχόλιο. Ναι, υπάρχει ένα θέμα με την τεκμηρίωση αυτής της «πάγιας πρακτικής» των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών (ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ). Όπως, βέβαια, και γενικότερα του τρόπου χειρισμού των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών (τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφεριακό επίπεδο) που θεωρώ ότι κάνει δυσχερές το έργο των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των νεότερων (που δεν έχουν προλάβει να «οχυρωθουν» πίσω από μια οργανική θέση του ενδιαφέροντός τους). Ναι, το λέω όπου σταθώ κι όπου βρεθώ 😉
  Όμως, στη συγκεκριμένη ανάρτηση τελικά το θέμα είναι το «άνοιγμα» και η «ηλεκτρονικοποίηση» (έστω κάποιων σταδίων) μιας διαδικασίας και η εγκατάλειψη της όλης προσπάθειας μετά από ένα σημείο. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει κάποια επαρκής τεκμηρίωση στο πλαίσιο της συγκέντρωσης εμπειρίας ενόψει (;) ΣΔΑΚ (=Σύστημα Διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου Δημοσίου Τομέα)

 3. Γεια χαρά Πέτρο και συγχαρητήρια για το blog σου,

  ήμουν και εγώ μέσα στους άτυχους 10 εκπαιδευτικούς που κόπηκαν την τελευταία στιγμή. Ωστόσο αυτό που μου είπαν σαν δικαιολογία ήταν ότι μέλος της ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) -και πιο συγκεκριμένα ο Πάγκαλος- δεν υπέγραψε και γι’ αυτό δεν πραγματοποιήθηκε η μετάταξη. Δηλαδή η μετάταξη δεν πραγματοποιήθηκε όχι επειδή το Υπουργείο Παιδείας δεν μας αποδέσμευσε άλλα επειδή ο αξιότιμος κος Πάγκαλος δεν υπέγραψε καθώς θεώρησε (όπως μας είπαν προφορικά) ότι ήταν προτιμότερο οι εκπαιδευτικοί να παραμείνουν στα σχολεία για το συμφέρον της ελληνικής εκπαίδευσης.

  • Σ’ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια αλλά το χρόνο σου να με ενημερώσεις για την εναλλακτική αυτή εκδοχή, η οποία μου φαίνεται ακόμη χειρότερη (μιας και παρουσιάζεται κάποιος να αποφάσισε χωρίς να ζητήσει την -όποια, αιτιολογημένη ή όχι- γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, του ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ).
   Ανεξάρτητα από τι ίσχυσε, αυτό που ήθελα ακριβώς να αναδείξω ήταν πώς μια διαδικασία έχασε στην πορεία την αρχική διάθεση διαφάνειας…

   Υ.Γ. Έκανες αίτηση στην πρόσφατη πρόσκληση;

   • Ναι, έκανα αίτηση και με πήραν όπως και την προηγούμενη φορά. Αυτή τη φορά ελπίζω να είμαστε πιο τυχεροί.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s