Λίστα προτεραιότητας

Με αφορμή ένα ιδιαίτερα χαρούμενο γεγονός, αυτό της ορκωμοσίας (απόφοιτος Ιατρικής) της αδερφής μου, ήρθα «αντιμέτωπος» με μια -επιεικώς- αναχρονιστική (κατά την άποψή μου) τακτική όπως αυτή εφαρμόζεται από την υποβολή αιτήσεων για ειδικότητα από τους νέους γιατρούς αλλά και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τελική τοποθέτησή τους.
Για να ολοκληρώσω την περιγραφή για το συγκεκριμένο περιστατικό, η βραδιά αμέσως μετά την τελετή ορκωμοσίας συνεχίστηκε με έναν ..αγώνα δρόμου (καθώς και τις σχετικές «αντεγκλήσεις») για τη σειρά αναμονής ώστε να εξασφαλιστεί ο ζητούμενος αριθμός πρωτοκόλλου με την έναρξη της λειτουργίας της αρμόδιας υπηρεσίας (Περιφερειακή Δ/νση Υγείας) την επόμενη μέρα το πρωί. Κι αυτό γιατί βάσει του ισχύοντος πλαισίου, γίνεται εγγραφή σε καταλόγους για ειδικότητα και η προτεραιότητα εξασφαλίζεται βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης (χωρίς άλλα κριτήρια!).

Λογικό είναι να αναρωτηθεί κανείς αν αυτό είναι γενικευμένη πρακτική, να το επιβεβαιώσει και να αναζητήσει τυχόν σχετικές πρωτοβουλίες άρσης του φαινομένου, όπως προτάσεις που περιλαμβάνουν διαγωνιστική διαδικασία (π.χ. η τελική πρόταση ΚΕΣΥ για το Σχέδιο Νόμου της Ιατρικής Εκπαίδευσης), που γενικά έχουν μείνει μέχρι τώρα «στα χαρτιά». Από την άλλη με ενόχλησε ιδιαίτερα που δεν έχουν εξαντληθεί άλλοι τρόποι πριν την «εύκολη» καταφυγή στη διαδικασία της «καταχώρησης στο πρωτόκολλο» για την εξαγωγή της λίστας προτεραιότητας. Θεωρώ (και το ισχυρίστηκα απέναντι και στον Διευθυντή της Περιφερειακής Δ/νσης Υγείας) ότι το ισχύον πλαίσιο θα επέτρεπε μια ερμηνεία που να δίνει τη δυνατότητα στη Δ/νση να προχωράει σε ορισμό καταληκτικών ημερομηνιών συμμετοχής/αίτησης και σύσταση κριτηρίων (όπως βαθμό πτυχίου, βαθμό σχετικών με την ειδικότητα μαθημάτων, εντοπιότητα ή άλλο κριτήριο για την εξασφάλιση υψηλού ποσοστού συνέχισης της υπηρεσίας στην ίδια περιφέρεια και μετά την ειδικότητα ή/και άλλα) και την αντίστοιχη μοριοδότησή τους πριν καταφύγει:

 • η ίδια η υπηρεσία στο πρωτόκολλο ή -ακόμη και – την κλήρωση (για να μπορέσει να διοχετεύσει την όποια δυσαρέσκεια) και
 • τα πανεπιστήμια στον «αγώνα δρόμου» για το ποιο θα ολοκληρώσει πρώτο τη διαδικασία της ορκωμοσίας/απονομής πτυχίου σε κάθε περίοδο ώστε να δώσει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα να δηλώσουν πρώτοι σε σχέση με άλλες σχολές

 


UPDATE 2015-01-15 Με ανάρτηση του πολύ δραστήριου στο χώρο της υγείας blog του ιατρού Ηλία Τσέρκη αντιλήφθηκα την πρόσφατη επαναδιατύπωση της διαδικασίας στο ΦΕΚ Β’ 68 – 16/01/15:

Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.139 (2)
Διαδικασία τοποθετήσεως ιατρών προς ειδίκευση στα νοσοκομεία της χώρας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 123/1975 (ΦΕΚ 172 τ. Α΄) «περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών».
2. Το υπ’ αριθμ. 106/14 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 173 τ. Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ525/6−11−2014 (ΦΕΚ 3016 τ. Β΄) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο».
4. Την υπ’ αριθμ. Δ2β/οικ.65918/10−2−1977 (ΦΕΚ 51 τ. Β΄) υπ. απόφαση «περί διαδικασίας τοποθετήσεως Ιατρών εις Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς ειδίκευσιν» και την Υ10δ/οικ.6670/9−2−2001 (ΦΕΚ 173 τ. Β΄) υπ. απόφαση τροποποίησης αυτής.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την διαδικασία τοποθέτησης ιατρών στα νοσηλευτικά ιδρύματα για άσκηση για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας ως εξής:

1. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί για τοποθέτηση προς ειδίκευση σε κενές θέσεις ειδικευομένων ιατρών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, θα απευθύνονται για όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα που έχουν κριθεί κατάλληλα για άσκηση των ιατρών, στις Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.
2. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι προς ειδίκευση ιατροί θα αναφέρουν συγκεκριμένο τίτλο ειδικότητας τον οποίον επιθυμούν να αποκτήσουν και το νοσοκομείο ή ίδρυμα στο οποίο επιθυμούν να ασκηθούν.
3. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις προς τοποθέτηση, θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο σειράς προτεραιότητας (και σε ηλεκτρονική καταχώρηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας) που θα τηρείται από την Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, της σειράς λαμβανομένης από τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Δ/νσης. Τα ειδικά αυτά βιβλία (Μητρώα) θα τηρούνται χωριστά κατά Νοσοκομείο και ειδικότητα, αριθμούμενα κατά σελίδες, θα φέρουν μονογραφή και σφραγίδα σε κάθε σελίδα και θεώρηση του προϊσταμένου της Δ/νσης υπηρεσίας στο τέλος του Μητρώου.
4. Εφεξής τα νοσοκομεία υποχρεούνται να στέλνουν με τηλεομοιοτυπία στις Δ/νσεις Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, αμέσως με την κένωση της θέσης, το ειδικό έντυπο συμπληρωμένο με το ονοματεπώνυμο του αποχωρούντος ιατρού, τον αριθμό των προβλεπομένων θέσεων ιατρών στην ειδικότητα και τους υπηρετούντες σ’ αυτή ειδικευόμενους ιατρούς.
5. Τα νοσοκομεία υποχρεούνται να αναφέρουν − με τηλεομοιοτυπία (fax) −μέχρι την 15η ημέρα κάθε μήνα, στις Δ/νσεις Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, τις μέχρι της 30ης ημέρας του ίδιου μήνα κενούμενες θέσεις
ειδικευόμενων ιατρών μαζί με τα στοιχεία των ιατρών που πρόκειται να αποχωρήσουν στο διάστημα αυτό, καθώς και την ημερομηνία αποχώρησής τους.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των εκάστοτε κενών θέσεων ως και του αριθμού των υποψηφίων, κάθε ημέρα και ώρα υποδοχής του Κοινού από τις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες.
7. Η πρόσληψη/τοποθέτηση των ιατρών που έχουν υποβάλει αίτηση για ειδίκευση, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την αναφερόμενη στις ανωτέρω παραγράφους σειρά προτεραιότητας, μόλις γνωστοποιούνται από τα νοσοκομεία οι κενές θέσεις. Ειδικότερα, οι αρμόδιες Δ/νσεις Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας − μετά την αντιστοίχηση των κενών θέσεων με τις αιτήσεις των υποψηφίων ειδικευομένων ιατρών και ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών των ιατρών που έχουν προτεραιότητα, θα αποστέλλουν αυτά με σχετική πρόταση στην Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων − Τμήμα Δ΄ του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εκδοθεί η τελική απόφαση πρόσληψης/τοποθέτησης.
8. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων προς ειδίκευση ιατρών στις αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, θα συνοδεύονται από τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία).
• Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) και επίσημη μετάφραση αυτού (για τους έχοντες πτυχίο κράτους−μέλους της Ε.Ε).
• Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) και ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ (φωτοτυπία) (για τους έχοντες πτυχίο από τρίτη χώρα).

• Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (φωτοτυπία).
• Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη (για τους υπηκόους κρατών−μελών της Ε.Ε.).
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για τα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή υπηκόου κράτους−μέλους της Ε.Ε.).
• Δελτίο Μόνιμης Διαμονής ή Δελτίο Επί Μακρόν Διαμένοντος (για τους υπηκόους τρίτων χωρών).
• Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (για τους ομογενείς).
• Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου και πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για το διάστημα της προεκπαίδευσης στο νοσοκομείο (εφ’ όσον ο ιατρός έχει υπηρετήσει την υπηρεσία υπαίθρου).
• Πιστοποιητικό νοσοκομείου για την προϋπηρεσία ειδίκευσης, εφ’ όσον πρόκειται για συνέχιση της ειδικότητας.
• Εφ’ όσον η αίτηση αφορά τοποθέτηση στην κύρια ειδικότητα, να δηλώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης τοποθέτησης στο προκαταρκτικό στάδιο.
• Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και της ιατρικής ορολογίας της ειδικότητας (για τους υπηκόους κρατών−μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών).
9. Προκειμένου για ιατρούς που επιθυμούν να λάβουν δεύτερο τίτλο ιατρικής ειδικότητας, η διαδικασία πραγματοποιείται από την Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. − Τμήμα Δ΄ και η αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία).
• Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
• Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της τοποθέτησης ως άμισθων υπεράριθμων, για τους επιθυμούντες την απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας.
• Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής έμμισθης θέσης σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και περί μη άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος.
Οι ανωτέρω αναφερόμενες αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας εντέλλονται για την πιστή εφαρμογή της απόφασης αυτής. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης αντικαθίσταται η υπ’ αριθμ. Δ2β/οικ.65918/10−1−1977 Υπουργική Απόφαση, καθώς και η υπ’ αριθμ. Y10δ/OIK.6670/9−2−2001 τροποποιητική αυτής.

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

Φαίνεται πως ο λόγος επικαιροποίησής της είναι απλά η αλλαγή της αυτοδιοικητικής δομής (βλ. «Καλλικράτης») και όχι κάποια άλλη διαπίστωση για την προβληματική λειτουργία της. Στα θετικά της συγκεκριμένης ΥΑ θα μπορούσε να αναφερθεί η επικαιροποίησή της ως προς την (μη) απαίτηση για επικύρωση των διαφορων αντιγράφων αλλά από εκεί και πέρα οι αλλαγές πραγματικά είναι ανεπαίσθητες (ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τις προσπάθειες για αλλαγές σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) με κάποια «ηλεκτρονικά φτιασίδια». Θα σημείωνα ως αναχρονιστικά τα ακόλουθα:

 • Υποβολή αίτησης, προφανώς αμιγώς έγχαρτη από τα ..συμφραζόμενα
 • Τήρηση πολλαπλών «ειδικών βιβλίων» (με μόνο όπλο κατά της «παραχάραξης» μονογραφές, σφραγίδες, θεωρήσεις κλπ)
 • Συγκέντρωση/αποστολή στοιχείων μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax)
 • Λήψη γνώσης για κενά κλπ μέσω επιτόπιας παρουσίας (αναφορά σε ημέρα και ώρα υποδοχής του Κοινού)
 • Επιμονή στο «της σειράς λαμβανομένης από τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Δ/νσης» κάτι που δεν αφήνει κανένα περιθώριο στη Δ/νση να ορίσει κριτήρια (και βάρη) για την πρότασή της
 • Και, βέβαια, η Δ/νση απλά υποβάλλει προτάσεις, των οποίων τα ..ίχνη από εκεί και πέρα χάνονται καθώς δεν φαίνεται να λειτουργούν δεσμευτικά.

Advertisements

Υποστήριξη ενιαίας μισθοδοσίας

Η έναρξη των προσπαθειών της «Ομάδας Ενιαίας Μισθοδοσίας» της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (αρχικά στο πλαίσιο της ΓΓΠΣ) με βρήκε στη Δ/νση Οικονομικού του ΟΕΕΚ. Παρόλο που η ΚΥ του ΟΕΕΚ τυπικά ήταν υπεύθυνη μόνο για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της (και των αποσπασμένων σε αυτήν εκπαιδευτικών) αφού τα ΙΕΚ λειτουργούσαν αυτόνομα και η διαδικασία μετατροπής των στοιχείων μισθοδοσίας στη ζητούμενη μορφή ήταν σχετικά απλή, αποφάσισα να ασχοληθώ περισσότερο με το όλο θέμα αφού η όλη προσπάθεια υιοθέτησης ενός κοινού τρόπου αποτύπωσης (στη συγκεκριμένη περίπτωση των μισθοδοτικών καταστάσεων) αλλά και η διερεύνηση εργαλείων διαχείρισης της όλης πληροφορίας παρουσίαζε αρκετό ενδιαφέρον. Από τις πρώτες ενέργειες ήταν η πρόταση για δημιουργία μιας ομάδας συζητήσεων για τη ανταλλαγή εμπειριών με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (κυρίως σχολεία και διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης):

Από: Μισθοδοσία<misthodosia@gsis.gr>
Ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 2010 – 6:02 μ.μ.
Θέμα: Re: Φόρουμ υποστήριξης
Προς: Petros Gavalakis <pgaval@gmail.com>

Ευχαριστούμε για την πληροφορία και την πρόταση.

Θα την εξετάσουμε και θα επανέλθουμε.

Φιλικά,
Ομάδα Ενιαίας Μισθοδοσίας

Petros Gavalakis wrote:
Γεια σας.
Πρόσφατα (κάπως …καθυστερημένα σε σχέση με την ημ.νία έκδοσης της
σχετικής εγκυκλίου) έφτασε ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση
αποστολής στοιχείων αποστολής στοιχείων μισθοδοσίας προς την Υπηρεσία
σας.
Ήδη έχει ξεκινήσει σχετική συζήτηση εδώ
http://users.sch.gr/alkisg/tosteki/index.php?topic=2608.0
Μιας και η παραπάνω διαδικασία θα «μετακυλίσει» από τους εκκαθαριστές
στους όποιους ..διαθέσιμους συναδέλφους τους, πιστεύω θα βοηθούσε η
δημιουργία κάποιου forum ανταλλαγής εμπειριών, τεχνικών και τελικά
υποστήριξης  (π.χ. στο google groups ή στο παραπάνω thread) με την
ευθύνη εποπτείας από την υπηρεσία σας.
Η γνωστοποίηση της ύπαρξης του θα μπορούσε να γίνει από εσας στις
οδηγίες ή τις συχνές ερωτήσεις σας, ενώ θα βοηθούσε και η δημοσίευση
των ερωτημάτων που φτάνουν σε εσάς (ακόμη κι αν δεν ανήκουν στις
λεγόμενες «συχνές» ερωτήσεις…).

κάτι που αντιμετωπίστηκε θετικά μιας και το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί και -κυρίως- να στηριχθεί η ομάδα «Υποστήριξη Ενιαίας Αρχής Μισθοδοσίας (onesalary)«. Αυτό ήταν το ξεκίνημα μιας από τις πρώτες ευρείες προσπάθειες αλληλοβοήθειας που έχω αντιληφθεί στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης (πριν αρχίσουν να προδιαγράφονται και να χρηματοδοτούνται πολλά (υπο)έργα helpdesk) και, παρόλο που το μεγαλύτερο βάρος υποστήριξης έπεσε στην ομάδα της ΓΓΠΣ, δεν έλειψαν και αρκετές πρωτοβουλίες ομαδικής αντιμετώπισης πιο «εξειδικευμένων» περιπτώσεων. Μια από αυτές και η δικιά μας που φιλοδοξούσε να βάλει σε τάξη ότι γινόταν στο επίπεδο των (100 και πλέον) ΙΕΚ (η «αυτονομία» των οποίων φαινόταν πως είχε λειτουργήσει ευφάνταστα και ..δημιουργικά σε πολλές περιπτώσεις).

Στην πορεία αυτό έγινε ακόμη πιο επιτακτικό αφού οι διάφορες διοικητικές αλλαγές (κατάργηση ΟΕΕΚ, δημιουργία περισσότερων καθυστερημένων υποχρεώσεων, μεταφορά υποχρεώσεων κεντρικά στο Υπ.Παιδείας και υποστήριξη από ομάδα εργασίας που σχηματίστηκε για το σκοπό αυτό, αδυναμία αποβολής «χαρτούρας» αφού το πλαίσιο επέβαλε συμφωνία και υπογραφή -φυσική εννοείται- του δικαιούχου κλπ) επέβαλαν διαχείριση των στοιχείων μισθοδοσίας αναδρομικά την ώρα που οι – απόλυτα δικαιολογημένες- πιέσεις και η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτών/δικαιούχων αυξανόταν διαρκώς.

IMG_20110718_124747

Η αποτύπωση των μισθοδοτικών καταστάσεων σε XML (σε CD) και το ..συνοδευτικό έντυπο υλικό προς υπογραφή

Παίρνοντας «θάρρος» από την υιοθέτηση της πρότασης αξιοποίησης εργαλείων συνεργασίας της Google, προχωρήσαμε σε:

 • συγκέντρωση στοιχείων για τη διαδικασίας μισθοδοσίας (εφαρμογή μισθοδοσίας, στοιχεία χειριστή, όγκος μισθοδοτούμενων, τρόπος υποστήριξης) μέσω φόρμας Google Spreadsheet
 • διάθεση οδηγιών, συχνών ερωτήσεων αλλά και των κατάλληλα τροποποιημένων/προσαρμοσμένων φορμών για πιο εύκολη «μετάπτωση» στοιχείων μέσω του Google Drive, και
 • παρακολούθηση των προβλημάτων που συναντούσε το κάθε ΙΕΚ και της επικοινωνίας (τηλεφωνικής κλπ) μέσα από μια φόρμα στην οποία είχαν πρόσβαση μόνο τα μέλη της ομάδας υποστήριξης.

Η όλη εμπειρία έδειξε ότι, παρόλο που η αλληλοβοήθεια συνέχισε να δίνεται και από τα παραδοσιακά …κανάλια (τηλεφωνικά μέσω γνωστών και φίλων 😉 ), τέτοιες προσπάθειες έχουν προοπτικές και στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης και γενικότερα της δημόσιας διοίκησης.