Για το κείμενο του Σχεδίου Δράσης της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Σήμερα αφιέρωσα λίγο χρόνο για να διαβάσω το κείμενο του Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της τελευταίας Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP).

Στα θετικά θα έβαζα ότι το κείμενο γίνεται όλο πιο συνεκτικό και ρεαλιστικό μιας και οι δεσμεύσεις πλαισιώνονται με χρονοδιαγράμματα αλλά και μέσα και φορείς υλοποίησης (άλλωστε πρόκειται για σχέδιο δράσης, όχι «απλό» στρατηγικό κείμενο) ενώ μεγαλώνει και η συνέπειά του με τα κείμενα των  στρατηγικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η γενική αίσθησή μου ήταν ότι πια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση (και σωστά) στην εξωστρέφεια.  Από την άλλη θεωρώ ότι παραμελείται κάπως ο χώρος της εσωτερικής συνεργασίας μεταξύ φορέων δημόσιας διοίκησης αλλά και μεταξύ των τελευταίων και των εξωτερικών συνεργατών τους. Κατά την άποψή μου, μια ισόρροπη προσέγγιση θα είναι συνεπής με την τάση ανοικτής πρόσβασης (open access) και θα εντάσσει ρητά στη λογική «ανοιχτότητας», «σύνδεσης» και «επαναδιάθεσης» (μέσα από τα σχετικά αποθετήρια):

Ταυτόχρονα υπηρετείται ο στόχος της απαναχρησιμοποίησης. Εξάλλου, τα παραπάνω θεωρώ ότι μπορούν να ενταχθούν στο στόχο του OGP για -έστω και κάπως πιο έμμεση- λογοδοσία καθώς ο ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να εντοπίσει κατά πόσο αξιοποιούνται και με ποιο τρόπο και βαθμό οι -άυλες- προμήθειες/»επενδύσεις» σε γνώση και πληροφορία, η όποια εσωτερική παραγωγή γνώσης αλλά και κατά πόσο ακολουθούνται οι διαδικασίες ή/και γίνεται προσπάθεια βελτίωσής τους.

UPDATE 2014-05-09 Τα παραπάνω τα υπέβαλα στη σχετική διαβούλευση στο τμήμα για τα κρίσιμα σύνολα δεδομένων.

UPDATE 2014-06-10 Αντιγράφω από την έκθεση διαβούλευσης το σχόλιο της ομάδας επεξεργασίας της έκθεσης:

Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η υλοποίηση στο χρονικό πλαίσιο του σχεδίου δράσης αυτού, θα αξιολογηθεί για επόμενες δράσεις-δεσμεύσεις

Advertisements

Πρόσκληση μετάταξης στη ΓΓΠΣ

gsis_gr

Όπως είχα γράψει σε προηγούμενη αναρτησούλα σχετικά με τις προσκλήσεις opengov, πριν λίγο καιρό έκανα αίτηση για μετάταξη στη ΓΓΠΣ μετά από ανοιχτή πρόσκληση που δημοσιεύτηκε (και) στην πύλη του opengov.

Στο σχετικό κείμενο της πρόσκλησης περιγραφόταν η διαδικασία:

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών απευθύνει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής από άλλο φορέα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα γενικά προσόντα βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή είναι τα εξής.

 • Η κατοχή τίτλου πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και η ποιότητα και το επίπεδο των σπουδών.
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου (δεν είναι απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί).
 • Η αποδεδειγμένη ικανότητα εύρεσης και υλοποίησης λύσεων.
 • Η συνάφεια των σπουδών και της εργασιακής εμπειρίας με το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας καθώς και οι γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών.
 • Η εργασιακή εμπειρία και αριστεία.
 • Η διεθνής εμπειρία.
 • Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου.
 • Συστάσεις

Τα ειδικά προσόντα της επιλογής απαριθμούνται στη συνέχεια αυτής της πρόσκλησης.

Η επιλογή θα γίνει σε δύο στάδια. Στο στάδιο της προεπιλογής θα επιλεγούν καταρχήν μέσω αξιολόγησης των αιτήσεων το πολύ 160 υποψήφιοι. Αυτοί στη συνέχεια θα κληθούν σε συνέντευξη στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η συνέντευξη κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τουλάχιστον τρία στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαδικασία. Κατά τη συνέντευξη θα αξιολογηθούν τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ο κάθε υποψήφιος με απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα στοιχεία της προεπιλογής και της συνέντευξης σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί υπό την
προεδρία του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων με συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή, των διευθυντών, των προϊσταμένων τμημάτων και των συντονιστών των έργων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η πρόσκληση και η μετάταξη γίνονται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011 (Α
226/27.10.2011), η οποία προβλέπει τα εξής:

«Για την έγκαιρη ανάπτυξη και απρόσκοπτη υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων και δράσεων κατ’ εφαρμογή των νόμων 3842/2010, 3845/2010, 3943/2011 και 3986/2011 επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η μετάταξη υπαλλήλων από άλλο φορέα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση ή σε θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης. Ο ανώτατος αριθμός των μετατασσόμενων υπαλλήλων ανέρχεται σε σαράντα (40). Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ πληροφορικής ή ΤΕ πληροφορικής. Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και στην οποία προσδιορίζονται τα ειδικότερα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν την μετάταξη.»
Συνέχεια

Κινητικότητα στο δημόσιο και προσκλήσεις opengov

 

Παρακολουθώ εδώ και καιρό την προσπάθεια γενίκευσης της διαδικασίας γνωστοποίησης/πρόσκλησης και τελικής στελέχωσης μέσω της διαδικασίας opengov και έχω συμμετάσχει με διάφορες αιτήσεις για ομάδες εργασίας (χωρίς να έχω κάποια σχετική ειδοποίηση ακόμη) ή/και feedback σε διάφορες συζητήσεις και διαβουλεύσεις σχετικά με τη διαδικασία.

Στα θετικά ότι καλύπτει ένα σημαντικό κενό αλλά και κατακερματισμό που δημιουργούν οι τρέχοντες τρόποι γνωστοποίησης θέσεων, όπως:

μέχρι τώρα έρχονταν να καλύψουν ιδιωτικές προσπάθειες, όπως το metataxeis.gr και διάφορα fora (π.χ. diorismos.gr).

Ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της διαφάνειας, δείχνει -δυστυχώς σιγά σιγά- να υιοθετείται για διάφορες ανάγκες, όπως π.χ.

 • θέσεις μετακλητών υπαλλήλων που μέχρι τώρα απλά ορίζονταν από την εκάστοτε Κυβέρνηση  (π.χ. γενικoί γραμματείς, σύμβουλοι κλπ)
 • ομάδες εργασίας
 • τυπικές θέσεις εργασίας (π.χ. μετατάξεις, αποσπάσεις)
 • μέχρι και θέσεις σε ειδικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ (π.χ. αυτή της ΕΥΔ ΔΜ, που αναρτήθηκε και στο opengov.gr)

Δε λείπουν,όμως, και πολλές επισημάνσεις τόσο ως προς την υλοποίηση (π.χ. ως προς την ανάγκη επανυποβολής στοιχείων σε κάθε αίτηση: https://twitter.com/hakmem/status/5795393943) όσο και ως προς τη γενικότερη εφαρμογή (ασαφές νομικό πλαίσιο και αρμοδιότητες, καθορισμός διαδικασιών επιλογής μετά το στάδιο της πρόσκλησης/γνωστοποίησης κλπ).

Προσωπικά, θα ήθελα να δω τη διαδικασία να βελτιώνεται συνεχώς και να καθιερώνεται ως αποκλειστική καλύπτοντας, σε συνεργασία με αντίστοιχες του ΑΣΕΠ για νέες θέσεις και βεβαίως με το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όλες τις διαδικασίες κινητικότητας στο δημόσιο εμπλέκοντας και κινητοποιώντας τις διευθύνσεις προσωπικού και τα -όποια- συστήματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων τους.

gsis_gr

 

 

Για την ώρα, θέλοντας να δω πώς λειτουργεί και πέρα από το στάδιο της αίτησης (μιας και επόμενο βήμα είναι αυτό της «ανοιχτής κατάταξης/επιλογής»), αποφάσισα να πάρω μέρος στην πρόσφατη πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής από άλλο φορέα του δημοσίου ή ΝΠΔΔ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, που απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας κος Διομήδης Σπινέλλης.

 

UPDATE 2012-02: Τελευταία και μετά την αναδιοργάνωση της σελίδας του ΥπΔιΜΗΔ, μπορεί να δει κανείς στην κατηγορία Προκηρύξεων Προσωπικού συγκεντρωμένες τέτοιου τύπου γνωστοποιήσεις ενώ από την άλλη πολλές προσκλήσεις έχουν αφαιρεθεί (έχουν χαρακτηριστεί κλειστές; ) από την αντίστοιχη κατηγορία αναρτήσεων στο opengov.gr . Δυστυχώς δεν γνωρίζω τη ροή γνωστοποίησης/ανάρτησης και ποιος έχει την ευθύνη ανανέωσης ώστε να γνωρίζω αν περιλαμβάνονται όλες ή μόνο όσες (τυχαίνει (;) να) γνωστοποιούνται στο Υπουργείο…

UPDATE 2015-03: Μετά από αρκετό καιρό από την πρώτη προσπάθεια υιοθέτησης της κουλτούρας αυτής (και των φθορών που επήλθαν από προβληματική υλοποίηση και παράκαμψή της) ίσως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ακόλουθος twitter-o-διάλογος με τον κο Πανάρετο (που ήταν από τους βασικούς εισηγητές) τόσο για τη διαδικασία όσο και -κυρίως- για την κατάχρηση του όρου opengov: